Дознајте први за сите новости!

Детални карактеристики за кредити

 

Технички карактеристики на продуктот СЕТЕК ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ

 

Име на производот

СЕТЕК ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ

Износ

 • Минимум  МКД  5.000
 • Максимум МКД  60.000

Корисници ( таргет група)

 • Физички лица / Државјани на  РМ
 • 18-70 старосна граница (независно дали ќе го користи максималниот бр. на дозволени рати )
 • Лица пријавени на определено време

Критериуми за кредит

·     Учеството на вкупните месечни задолжувања во  вкупните месечните  примања

да изнесува најмногу 70% за вработени во јавни претпријатија, буџет и фондови и 60% за останати клиенти.

·     Кредитобарателот да биде во редовен работен однос кај сегашниот работодавач

и да има барем еднаш обновено договор, или  да  е пензионер

Рок

 • од  3 месеци  до  18 месеци

Каматна стапка

МКД 1% месечна

Трошоци за кредитот

 • 0% провизија за аплицирање
 • 0% провизија за администрирање на кредит
 • 0 МКД надомест за разгледување и обработка на барањето

Начин на отплата

Еднакви месечни ануитети

Временски рок за одобрување на апликацијата

Предодобрување – за 15мин, од пополнување на апликацијата.

Oдобрување и подигање -  веднаш по достава на потврдата од работа

Предвремена отплата

0%  казнена провизија за предвремена отплата

Потребни документи

 

·         Изјава за согласност за доставување извештај од Македонско Кредитно Биро ( МКБ

·         Пополнета апликација

·         Копија од лична карта/пасош

·          Потврдa од работа (по можност на образец на Сетек) за висина на личен доход, дефиниран работен статус и рок од кога го носи тој статус во претпријатието  

·         За пензионери како доказ се зема последниот чек од пензија

 • од 6 до 72 рати
 • 0 Денари Административни трошоци
 • со лична карта
 • без трошоци за предвремена отплата

Кредитен Калкулатор

Наменски потрошувачки кредит преку трговци

Намена на кредитот

Кредитот се одобрува исклучиво за купување на производи од Сетек продажно место

Износ 

 • Од 12.000 до 300.000 МКД

Валута 

 • Денарски кредит

Каматна стапка 

(Годишна)

 
 • 11,25%

СБ согласно важечката регулатива редовно ја објавува годишната стапка на вкупни трошоци (СВТ) на својата веб страна, на огласните табли на шалтерите и преку јавните медиуми

Рок на отплата 

 • Од 6 до 48 месеци (4 години) -  За кредити до   30.000 МКД
 • Од 6 до 72 месеци (6 години) -  За кредити над 30.000 МКД

Исплата 

Исплата се врши на трансакциска сметка на Продавачот од кој се купува соодветниот производ или услуга

 Месечна отплата 

Еднакви месечни ануитети (минимален износ на месечен ануитет 599 МКД)

За сите иматели на трансакциска сметка во СБ, можна е отплата:

 • со траен налог
 • преку е-банкинг системот на СБ
 • телефонско банкарство на СБ
 • преку банкоматите на СБ

Без трошоци за предвремена отплата

Трошоци

 • 0 Денари Административни трошоци   

Критериуми за кредит  

 • Физички лица, Државјани на Р.М. 
 • Минимален нето приход од 97.200 МКД годишно или 8.100 МКД месечно
 • Максимален месечен ануитет:
  • 45% во однос на месечни примања за клиенти со плата во СБ
  • 40% во однос на месечни примања за останати клиенти
 • Возраст на клиентот од 20 години на денот на аплицирање до 67 години на денот на отплата

Потребни - документи  

 *1. Потпишана Апликација и Договор за наменски кредит (2 копии)
 *2. Фотокопија од лична карта или пасош
 *3. -За клиенти кои земаат плата во СБ: потребно е само извод од трансакциска сметка за последните 3 месеци.

    За сите останати клиенти: Чек од пензија / потврда за редовно вработување, заверена  и потпишана од овластените лица кај работодавецот (не постара од 30 дена), а за лица вработени во приватна фирма  и образец ПП53 (Декларација за прием од УЈП) за последните 2 месеци.

  4. Фотокопија од последна платена сметка за комуналии на пр. струја, телефон, вода или парно (не се однесува на клиенти со плата/пензија во СБ)
  5. Оригинална Про-фактура од продавачот за продажба на производите, потпишана  и заверена со печат
 *6. Согласност за доставување извештај од Македонско кредитно биро АД - Скопје

*Се однесува на кредитобарател и ко-кредитобаратели

 • Кредит до 72 рати
 • само со лична карта
 • експресно одобрување
 • без трошоци за предвремена отплата
 • грејс период до 3 месеци

Кредитен Калкулатор

ИНСТАНТ КРЕДИТ
(се пласира единствени преку трговска мрежа т.е. деловни соработници)
Максимален износ

До 320.000 МКД
Задолжителен услов за кредитоспособност: месечен ануитет <= 1/3 плата

Валута

Денарски кредити со МКД клаузула

Каматна стапка

11,25% годишна каматна стапка
(14,47% СВТ за износ на кредит од 320.000 МКД, каматна стапка 11,25%, рок на отплата 72 месеци и манипулативен трошок 6%)

Рок на отплата

До 72 месеци со вклучен грејс период

Грејс период

До 3 месеци

Манипулативен трошок

3% еднократна провизија, минимум 1.500,00 МКД за кредити со редовна камата во грејс периодот

6% еднократна провизија, минимум 1.500,00 МКД за кредити со бескаматен грејс период

Трошоци за предвремена отплата

Без трошоци за предвремена отплата

Услов

Вработени во компании и институции прифатливи за Банката и пензионери
Задолжителен сооднос: за износ на кредитот од 60.000 MKD: месечен ануитет <=1/2,5 плата/пензија, а за иснос на кредитот над 60.000 MKD: месечен ануитет <= 1/3 плата/пензија

Обезбедување и потребни документи

1. За вработени / пензионери* кои примаат плата / пензија во НЛБ ТБ:

За кредити до 100.000 МКД

 • Траен налог
 • Меница со менична изјава

 

За кредити од 100.000 МКД до 200.000 МКД

 • Административна забрана за барателот на кредитот
 • Меница со менична изјава

 

За кредити од 200.000 МКД до 320.000 МКД

 • Административна забрана за барателот на кредитот
 • Административна забрана за 1 (еден) кредитоспособен жирант**
 • Меница со менична изјава

 

2. За вработени / пензионери* кои не примаат плата / пензија во НЛБ ТБ:

 

За кредити до 320.000,00 МКД

 • Административна забрана за барателот на кредитот
 • Административна забрана за 1 (еден) кредитоспособен жирант**
 • Меница со менична изјава

 

*Мах. до 70 години старост до рок на отплата на кредитот за пензионери **Жирантот треба да е вработен во фирма или институција прифатлива за Банката, или пензионер со старост до 72 год. до рокот на отплата на кредитот коj својата пензија ја прима на сметка во Банката

Придобивка

Бесплатна Visa Classic или MasterCard Standard кредитна картичка

 • 7,75% каматна стапка
 • од 6 до 36 рати
 • со лична карта
 • брза и едноставна процедура

Кредитен Калкулатор

КЕШ ЕКСПРЕС КРЕДИТ ВО ДЕНАРИ

Каматна стапка
Кредити со КЖО
Кредити без КЖО
7,75%
7,95%
Каматната стапка е фиксна за првата година
КЖО
 • 0,85% Годишна стапка на кредитно животно осигурување
Административен трошок

 

0%

 

Рок на отплата

 

Од 6 месеци до 36 месеци

 

Кредитен износ

 

Од 9000 до 120.000 МКД

 

Жиранти
Без жиранти
Обезбедување на кредит
 • Меница
 • Администравна забрана или траен налог
Процент на задженост
 • Висината на месечната рата може да опфаќа до 30% од месечните примања
Додатни трошоци
 • 200 мкд за обработка на апликација
Потребни документи
 • Пополнето барање за кредит
 • Потпишана изјава за заштита на лични податоци(1 примерок)
 • Потпишана изјава за проверка во кредитен регистар(1 примерок)
 • Про-фактура или фактура од СЕТЕК СЕ ОД ТЕХНИКА
 • Заверена потврда за висина на примања(2 примерока)
 • Заверена административна забрана или траен налог(2 примерока)
Забелешки
 • Заверена административна забрана
 • Можност за предвремена отплата без провизија
 • Со денарска клаузула
 • 0% каматна стапка
 • од 6 до 48 рати
 • брза и едноставна процедура

Наменски потрошувачки кредит

Каматна стапка (променлива)

МКД 0%

Трошоци
 • 0% провизија за администрирање на кредит
 • 0 МКД надомест за разгледување и обработка на барањето
 • Трошоци за меницa
Корисници
 • Физички лица - државјани на РМ
 • Старосна граница од 18 до 70 (возраст до 70 год. при доспевањето на последниот ануитет од кредитот)
Критериум
 • Кредитобарателот да не биде постар од 70 години при доспевање на последниот ануитет
 • Кредитобарателот да биде во редовен работен однос минимум 12 месеци или да биде пензионер 

Кокредитобарател/и:

 • Само ако не е исполнет критериумот за месечен ануитет во однос на приходите или пензијата и/или возраста
 • Најмногу двајца кокредитобаратели
Рок:

Од 6 - 48 месеци

Начин на отплата:

Месечни ануитети

Предвремена отплата:

0% казнена провизија за предвремена отплата

Поврзани производи:

 • Visa Electron Point - со отворање на трансакциска сметка
 • Point American Express - со отворање на трансакциска сметка
 • -Пасивно електронско-мобилно банкарство

 

Платежни картички