ПРАВИЛА НА ПРОМОТИВНАТА КАМПАЊА „ПЕТГОДИШНА ГАРАНЦИЈА“

1. СЛУЖБЕНИ ПРАВИЛА НА ОРГАНИЗАТОРОТ НА ПРОМОТИВНАТА КАМПАЊА

Цел на оваа промотивна кампања е да им се овозможи на купувачите на производите опфатени со промотивната кампања да се стекнат со продолжување на основниот гарантен период утврден со издадениот гарантен лист, а под услови предвидени со овие Правила. Организаторот на промотивната кампања го задржува правото да ги измени условите на овие Правила во текот на промотивната кампања, по што измените ќе бидат јавно објавени.

Оваа промотивна кампања е организирана од претставникот на Electrolux d.o.o., Славонска Авенија 6a, Загреб, Хрватска.


2. РАМКИ НА ПРОМОТИВНАТА КАМПАЊА

Кампањата се организира и се спроведува во сите малопродажни објекти во кои се продаваат апарати увезени од Electrolux d.o.o., Славонска Авенија 6a, Загреб, Хрватска, кои официјално учествуваат во оваа кампања. Промотивната кампања се однесува на производите на AEG/Electrolux од програмата на вградлива техника, машини за перење алишта, машини за перење и сушење алишта и машини за сушење алишта (детална листа на производи опфатени со оваа промотивна кампања е дадена во Прилог 1.0 кон овие Правила).

3. ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ПРОМОТИВНАТА КАМПАЊА

Кампањата почнува на 1.2.2023 година и завршува на 31.12.2023 година.


Со цел да добијат продолжување на гарантниот период, купувачите мора да извршат регистрација на производот што го купиле најдоцна еден месец по истекот на оваа кампања (или најдоцна до 31.8.2023 година), на начин што е предвиден во овие Правила. Секоја регистрација по истекот на наведениот период нема да биде земена предвид.

Промотивната кампања нема да се однесува на производите што се купени по 31.12.2023 година. 


4. ПРАВО НА УЧЕСТВО

Право на учество во оваа промотивна кампања имаат сите ФИЗИЧКИ лица со живеалиште/престојувалиште на територијата на Република Северна Македонија и кои заклучно со 1.2.2023 година имаат навршено 18 години.

За да се здобијат со дополнителен гарантен период предвиден со овие Правила, учесниците мора да извршат онлајн регистрација на купениот производ и да ги наведат личните податоци, податоците за купениот производ, а во JPG формат да ја пратат својата сметка и налепницата што се наоѓа на производот на која има податоци за него.

Личните податоци ќе се користат исклучиво за намената за која се даваат.


5. УСЛОВИ

Купувачот што купил некој од определените производи на AEG/Electrolux во рамките на оваа промотивна кампања добива вкупно петгодишна гаранција за купениот производ (две години редовна фабричка гаранција плус три години дополнителна гаранција).

За да се здобие со дополнителна гаранција, купувачот мора да го регистрира производот на страницата: https://mk.regulus-elux.eu/warranty/acm 

Доколку се исполнети сите услови и податоците се внесени правилно, учесникот (регистрираниот купувач) во рок од три недели на својата е-адреса ќе добие потврда за вкупно пет години гаранција.

Дополнителната гаранција од три години претставува само продолжување на основниот гарантен рок даден со гарантниот лист на производот. И во продолжениот период целосно ќе се применуваат сите информации и услови за користење на гаранцијата што се дадени со основниот гарантен лист на производот.


6. МЕХАНИЗАМ НА ПРОМОТИВНАТА КАМПАЊА

За да учествува во кампањата, купувачот мора да го направи следново:

a. Да купи некој од производите на AEG/Electrolux што се опфатени со оваа кампања во некој од малопродажните објекти што учествуваат во промотивната кампања. б. Да изврши онлајн регистрација на купениот производ на интернет-страницата https://mk.regulus-elux.eu/warranty/acm

в. И тоа на начин што е предвиден на страницата и со овие Правила.

За повеќе информации ве молиме да нѐ контактирате на electrolux.mk@margon.hr 


7. УСЛОВИ ЗА ВАЖЕЊЕ

За да оствари право на дополнителна тригодишна гаранција (вкупно пет години гаранција), купувачот мора да ги исполни следниве услови:

a. Купувачот да купи барем еден производ од палетата на AEG/Electrolux што е вклучен во оваа промотивна кампања од малопродажен објект што учествува во кампањата.

б. Производот да биде извезен во Република Северна Македонија од Electrolux d.o.o., Славонска Авенија 6a, Загреб, Хрватска и да биде проследен со важечки гарантен лист на овој субјект.


8. ОДГОВОРНОСТ

Организаторот на промотивната кампања не сноси никаква одговорност и нема да обезбеди дополнителна гаранција доколку:

- Купувачот купил производ што не е опфатен со оваа кампања.

- Купувачот купил производ надвор од промотивниот период.

- Купувачот купил производ што не е извезен на територијата на Република Северна Македонија од Electrolux d.o.o., Славонска Авенија 6a, Загреб, Хрватска.

- Купувачот го купил производот од малопродажен објект што не е опфатен со оваа промотивна кампања.


9. НАДОМЕСТОЦИ

За учеството во промотивната кампања и за добивањето право на дополнителна гаранција на учесниците нема да им бидат наметнати никакви дополнителни трошоци.


10. СПОРОВИ

Во случај на спор помеѓу учесниците во оваа промотивна кампања страните ќе настојуваат да го решат по мирен пат.

Во спротивно, за решавање на спорот ќе биде надлежен стварно надлежниот суд во седиштето на Организаторот.


11. ОБЈАВУВАЊЕ НА КАМПАЊАТА

Овие Правила на промотивната кампања ќе бидат објавени во малопродажните места каде што се продаваат производите опфатени со кампањата, како и на интернет- страницата:

https://mk.regulus-elux.eu/warranty/acm