Технички карактеристики на “СЕТЕК КЛУБ КРЕДИТ“

Износ

· Минимум МКД 12.000

· Максимум МКД 300.000

Корисници

· Физички лица / Државјани на РМ

· 18-72 старосна граница (не постар од 72 год. со доспевањето на последниот ануитет од кредитот)

Критериуми за кредит

Критериум за задолженост

· Учеството на вкупните месечни задолжувања во вкупните месечните примања да изнесува најмногу 70% за пензионери, вработени во јавни претпријатија, акционерски друштва – АД, и 60% за останати клиенти

Рок

· од 6 до 60 месеци

Стандардизирани рочности

· 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 60

Каматна стапка

· МКД 0% (на редовната цена)

Трошоци за кредитот

· 3% провизија за администрирање на кредит

· 0 МКД надомест за разгледување и обработка на барањето

Предвремена отплата

· 0% казнена провизија за предвремена отплата

Потребни документи


Документи за аплицирање

· Копија од лична карта/пасош (се прави во салон)

Документи за приход

1. За пензионери - последниот чек од пензија

2. За вработени во буџет,јавни инститиции, АД, 200-те најпрофитабилни

компании – потврда за плата

3. 3. За вработени во мали приватни компании :

За кредити до МКД 30.000

· Потврда за плата

За кредити од МКД 30.000 до МКД 60.000

· Потврдa за плата

· извод од сметка на која се прима платата за последните 3 месеци (доколку е заверен од Банка, не е потребна верификација)

За кредити од МКД 60.000 до МКД 300.000

· Потврдa за плата

· Извод од сметка за последни 12 месеци

(доколку е заверен од Банка, не е потребна верификација)

· М1/М2 образец

Ко-кредитобарател

· Во случај ако не е исполнет критериумот за месечен ануитет во однос на приходите и / или возраста

Превземи потврда

· Овде можете да ја превземете потврдата во PDF формат за печатење