Технички карактеристики на наменски потрошувачки кредит во соработка со СЕТЕК Се од Техника како кредитни посредници


Наменски потрошувачки кредит за набавка на производи од продавниците на СЕТЕК

 • Минимум МКД 12.000
 • Максимум МКД 300.000
 • Физички лица / Државјани на РМ
 • 18-70 старосна граница (не постар од 70 год. со доспевањето на последниот ануитет од кредитот)


Критериуми за кредит

Критериум за задолженост

 • Учеството на вкупните месечни задолжувања во вкупните месечните примања да изнесува најмногу 50% за вработени во јавни претпријатија и вработени во Силк Роуд Банка АД.Скопје и 40% за останати клиенти

Критериум за работен стаж

 • За вработени во буџет, јавни институции, АД, големи приватни познати компании - кредитобарателот да биде во работен однос на неопределено време независно од стажот кај сегашниот работодавач
 • За вработени во мали приватни компании - кредитобарателот да биде во работен на неопределно време однос минумум 12 месеци кај сегашниот работодавач

Ко-кредитобарател (максимум 2)

 • Во случај ако не е исполнет критериумот за месечен ануитет во однос на приходите и / или возраста


Рок

 • од 6 месеци до 48 месеци


Каматна стапка

 • МКД 0% (На редовна цена)


Трошоци за кредитот

 • 3% провизија за администрирање на кредит
 • 0 МКД надомест за разгледување и обработка на барањето


Начин на отплата

 • Еднакви месечни ануитети


Временски рок за одобрување на апликацијата

 • Предодобрување – истиот ден, по внесување на апликацијата vo Web i Apply ; Исплата на кредитот - 2 работни денови по достава на комплетната документација.


Предвремена отплата

 • 0% казнена провизија за предвремена отплата


Потребни документи

За предодобрување:

 • Пополнета апликација (Превземете документ)
 • Збирен извештај за физичко лице од Македонско кредитно биро (МКБ)

Останата документација за предодобрени барања

 • Копија од лична карта/пасош – се прави во салон
 • Изјава од клиентот за адреса на живеење – се пополнува во салон
 • Изјава за поврзани субјекти - се пополнува во салон
 • Профактура од продавачот / Фактура пред исплата – се пополнува во салон

Документи за приход

 • За пензионери како доказ се зема последниот чек од пензија
 • За вработени во буџет,јавни инститиции, АД, големи познати компании – потврда за плата за последните 12 месеци ( или толку месеци колку трае работниот однос)
 • За вработени во мали приватни компании Потврди за плата на образец од Силк Роуд Банка АД Скопје за последните 3 месеци
 • За кредити од МКД 30.000 до МКД 60.000 Потврди за плата на образец од Силк Роуд Банка АД Скопје за последните 3 месеци извод од сметка на која се прима платата за последните 3 месеци
 • За кредити од МКД 60.000 до МКД 300.000 Потврда за плата на образец од Силк Роуд Банка АД Скопје за последните 12 месеци 3 извештаи ПП 53 –Декларација за прием од УЈП за исплатена плата за последните 3 месеци М1/М2 образец

  Формуларот за предоговорни информации треба да биде дел од комплетното досие доставено во Банка.