Electrolux/AEG 5 години гаранција на фрижидери и замрзнувачи

 

5 години гаранција (2 редовни + 3 години продолжена гаранција) важи за сите производи на Electrolux фрижидери, комбинирани фрижидери и замрзнувачи купени во период од 01.02.2023 до 31.07.2023 со задолжитено регистрирање.


Ако купите производ на Electrolux кој е вклучен во промотивната кампања, во период од 01.02.2023 до 31.12.2023 можете да добиете 5 години гаранција под следниве услови.

По купувањето мора да извршите регистрирање на производот на https://mk.regulus-elux.eu/warranty/acm.

Регистрацијата мора да се изврши најдоцна 1 месец од денот на завршување на промотивната кампања, или 31.01.2024.


Упатство за пријава на регистрацијата за 5 години гаранција
                • Фотографирајте ја (со мобилен телефон, фотоапарат или некој
друг уред) вашата фискална сметка за купениот производ на начин што јасно ќе се гледа бројот на сметката, датумот на купување и моделот на уредот.
               • Фотографирајте ја плочката на уредот на начин што јасно ќе се гледа моделот на уредот, PNC (број на производот) и SN (серискиот број).


Пронајдете го својот производ:
1. Името на моделот или PNC : запишете го (без празни места) моделот на уредот или PNC од плочката на уредот (првите 9 броеви) и кликнете на "ПРЕБАРУВАЈ”
Податоци за производот
2. Производот: од менито изберете го моделот и PNC на вашоит уред (11 бројки) и потврдете со клик
3. Сериски број: запишете го серискиот број (Ser No.) од плочката на уредот (8 бројки)
4. Датум на купување: изберете го датумот на купување од фискалната сметката
5. Плочка со податоци за производот: внесете ја фотографијата од плочката на уредот
6. Доказ за купување: внесете ја фотографијата од сметката за купениот уред


Кориснички податоци
7. Внесете ги вашите податоци во наведените полиња.
8. Потврдете го полето дека сте согласни да вашите податоци бидат обработени во насока за издавање на потврда за продолжена гаранција
9. Потврдете го полето дека сте согласни да Ве известуваме за најновите вести и придобивки на брендот Electrolux
10. Кликнете на "РЕГИСТРИРАЈ”

Ако сите наведени услови се задоволени и податоците се правилно внесени на вашата e-mail адреса ќе пристигне потврда за 5 години гаранција.

11. По вашата потврда за пријава и наша контрола, доколку сите податоци се точни и пријавата ги исполнува сите правила и услови на промотивната кампања, на Вашата e-mail адреса
ќе ја добите потврдата за продожена гаранција.