Дознајте први за сите новости!

ДОГОВОР

 ЗА ДОПОЛНИТЕЛНА ГАРАНЦИЈА

 

 

 

Член 1

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ

 

          Предмет на овој Договор е набавка на дополнителна гаранција за следниот производ (во понатамошниот текст: Производ)

 

Марка и модел ---------------------------

Сериски број -----------------------

Датум на купување --------------------

 

 

Член 2

ПЕРИОД НА ВАЖЕЊЕ И УСЛОВИ ЗА ВАЛИДНОСТ

 

 

          Дополнителната гаранција претставува посебен Договор склучен помеѓу Купувачот и Сервисерот, неспоив со редовната гаранција која трговецот/увозникот ја издал при купувањето на производот. Дополнителната гаранција и предвидениот дополнителен гарантен рок започнуваат да важат по датумот на истекот на редовниот (основниот гарантен период) на производот наведен во редовната гаранција издадена од трговецот (увозникот).

 

          Времетраење на дополнителната гаранција изнесува 3 ( три ) години.

 

          Дополнителната гранција важи само ако Купувачот ја поседува фискалната сметка за истата како и редовната гаранција.

 

 

Член 3

ОБВРСКИ НА СЕРВИСЕРОТ

 

          Во периодот на важење на дополнителната гаранција сервисерот гарантира бесплатни делови а работната рака се наплаќа во износ од 1.000,00 денари.

 

          Во периодот на важење на дополнителната гаранција сервисерот гарантира дека доколку не е возможно сервисирање на производот, да му одобри на купувачот износ од вредноста на купениот производ како следи и тоa :

 

- за 1 ( првата ) година, од денот на времетраење на овој договор,

  износ од 70% од вредноста на купениот производ

- за 2 ( втората ) година, од денот на времетраење на овој договор,

  износ од 60% од вредноста на купениот производ

- за 3 ( третата ) година, од денот на времетраење на овој договор,

  износ од 50% од вредноста на купениот производ

 

         

Член 4

УСЛОВИ ЗА ВАЖЕЊЕ НА ДОПОЛНИТЕЛНАТА ГАРАНЦИЈА

 

          За важењето односно неважењето на дополнителната гаранција ќе се применуваат  условите кои се наведени едиснтвено во содржината на овој договор.

 

 

Член 5

ОСТАНАТО

 

 

Платежни картички