Дознајте први за сите новости!

 

 

Технички карактеристики на продуктот “СЕТЕК ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ”

 

Име на производот

СЕТЕК ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ

Износ

  • Минимум  МКД  5.000
  • Максимум МКД  60.000

Корисници ( таргет група)

  • Физички лица / Државјани на  РМ
  • 18-70 старосна граница (независно дали ќе го користи максималниот бр. на дозволени рати )
  • Лица пријавени на определено време

Критериуми за кредит

·     Учеството на вкупните месечни задолжувања во  вкупните месечните  примања

да изнесува најмногу 70% за вработени во јавни претпријатија, буџет и фондови и 60% за останати клиенти.

·     Кредитобарателот да биде во редовен работен однос кај сегашниот работодавач

и да има барем еднаш обновено договор, или  да  е пензионер

Рок

  • од  3 месеци  до  18 месеци

Каматна стапка

МКД 1% месечна

Трошоци за кредитот

  • 0% провизија за аплицирање
  • 0% провизија за администрирање на кредит
  • 0 МКД надомест за разгледување и обработка на барањето

Начин на отплата

Еднакви месечни ануитети

Временски рок за одобрување на апликацијата

Предодобрување – за 15мин, од пополнување на апликацијата.

Oдобрување и подигање -  веднаш по достава на потврдата од работа

Предвремена отплата

0%  казнена провизија за предвремена отплата

Потребни документи

 

·         Изјава за согласност за доставување извештај од Македонско Кредитно Биро ( МКБ

·         Пополнета апликација

·         Копија од лична карта/пасош

·        Потврдa од работа (по можност на образец на Сетек) за висина на личен доход, дефиниран работен статус и рок од кога го носи тој статус во претпријатието  

·         За пензионери како доказ се зема последниот чек од пензија

 

Платежни картички