Дознајте први за сите новости!

Технички карактеристики на наменски потрошувачки кредит во соработка со СЕТЕК Се од Техника како кредитни посредници


Наменски потрошувачки кредит за набавка на производи од продавниците на SETEC

 

 • Минимум МКД 12.000
 • Максимум МКД 300.000
 • Физички лица / Државјани на РМ
 • 18-70 старосна граница (не постар од 70 год. со доспевањето на последниот ануитет од кредитот)

 


Критериуми за кредит
Критериум за задолженост

 

 • Учеството на вкупните месечни задолжувања во вкупните месечните примања да изнесува најмногу 50% за вработени во јавни претпријатија и вработени во Силк Роуд Банка АД.Скопје и 40% за останати клиенти
Критериум за работен стаж

 

 • За вработени во буџет, јавни институции, АД, големи приватни познати компании - кредитобарателот да биде во работен однос на неопределено време независно од стажот кај сегашниот работодавач
 • За вработени во мали приватни компании - кредитобарателот да биде во работен на неопределно време однос минумум 12 месеци кај сегашниот работодавач

 


Ко-кредитобарател (максимум 2)

 

 • Во случај ако не е исполнет критериумот за месечен ануитет во однос на приходите и / или возраста

 


Рок

 

 • од 6 месеци до 48 месеци

 


Каматна стапка

 

 • МКД 0%

 


Трошоци за кредитот

 

 • 3% провизија за администрирање на кредит
 • 0 МКД надомест за разгледување и обработка на барањето

 


Начин на отплата

 

 • Еднакви месечни ануитети

 


Временски рок за одобрување на апликацијата

 

 • Предодобрување – истиот ден, по внесување на апликацијата vo Web i Apply ; Исплата на кредитот - 2 работни денови по достава на комплетната документација.

 


Предвремена отплата

 

 • 0% казнена провизија за предвремена отплата

 


Потребни документи
За предодобрување:

 

 • Пополнета апликација
 • Збирен извештај за физичко лице од Македонско кредитно биро (МКБ)
Останата документација за предодобрени барања

 

 • Копија од лична карта/пасош – се прави во салон
 • Изјава од клиентот за адреса на живеење – се пополнува во салон
 • Изјава за поврзани субјекти - се пополнува во салон
 • Профактура од продавачот / Фактура пред исплата – се пополнува во салон

 

Документи за приход

 

 • За пензионери како доказ се зема последниот чек од пензија
 • За вработени во буџет,јавни инститиции, АД, големи познати компании – потврда за плата за последните 12 месеци ( или толку месеци колку трае работниот однос)
 • За вработени во мали приватни компании Потврди за плата на образец од Силк Роуд Банка АД Скопје за последните 3 месеци
 • За кредити од МКД 30.000 до МКД 60.000 Потврди за плата на образец од Силк Роуд Банка АД Скопје за последните 3 месеци извод од сметка на која се прима платата за последните 3 месеци
 • За кредити од МКД 60.000 до МКД 300.000 Потврда за плата на образец од Силк Роуд Банка АД Скопје за последните 12 месеци 3 извештаи ПП 53 –Декларација за прием од УЈП за исплатена плата за последните 3 месеци М1/М2 образец

 

Формуларот за предоговорни информации треба да биде дел од комплетното досие доставено во Банка.

 

Платежни картички