Сетек одложено плаќање


Износ

 • Минимум МКД 5.000
 • Максимум МКД 60.000


Корисници

 • Физички лица / Државјани на РМ
 • 18-70 старосна граница (независно дали ќе го користи максималниот бр. на дозволени рати)
 • Лица пријавени на определено време


Критериуми за кредит

 • Учеството на вкупните месечни задолжувања во вкупните месечните примања да изнесува најмногу 70% за вработени во јавни претпријатија, буџет и фондови и 60% за останати клиенти.
 • Кредитобарателот да биде во редовен работен однос кај сегашниот работодавач и да има барем еднаш обновено договор, или да е пензионер


Рок

 • од 3 месеци до 18 месеци


Каматна стапка

 • МКД 1% месечна


Трошоци за кредитот

 • 0% провизија за аплицирање
 • 0% провизија за администрирање на кредит
 • 0 МКД надомест за разгледување и обработка на барањето


Начин на отплата

 • Еднакви месечни ануитети


Временски рок за одобрување на апликацијата

 • Предодобрување – за 15мин, од пополнување на апликацијата.
 • Oдобрување и подигање - веднаш по достава на потврдата од работа


Предвремена отплата

 • 0% казнена провизија за предвремена отплата


Потребни документи

 • Изјава за согласност за доставување извештај од Македонско Кредитно Биро (МКБ)
 • Пополнета апликација
 • Копија од лична карта/пасош
 • Потврдa од работа (по можност на образец на Сетек) за висина на личен доход, дефиниран работен статус и рок од кога го носи тој статус во претпријатието
 • За пензионери како доказ се зема последниот чек од пензија