Сетек Се Од Техника,Твој клуб Твое Семејство!

ОПШТИ УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СЕТЕК КЛУБ КАРТИЧКА

 

Предмет

Член 1

Предмет на Општите услови за користење на СЕТЕК клуб картичка (во натамошниот текст „Општи услови“) е регулирање на правата и обврските на корисникот на картичката и СЕТЕК, кои произлегуваат од издавањето и употребата на СЕТЕК клуб картичка (во натамошниот текст „картичката“).

 

Дефиниции

Член 2

Термините употребени во овие Општи услови го имаат следното значење:

-          „СЕТЕК“ е Производно услужно трговско друштво СЕТЕК Се од Техника ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со ЕМБС 6469612 и ЕДБ MK4057009501106 и со седиште на ул.Франклин Рузвелт бр.21 во Скопје, Република Македонија;

-          „Корисник“ е физичко или правно лице регистрирано во РМ кое пополнило апликација за добивање на картичка, апликацијата му е одобрена од СЕТЕК и на кое му е издадена картичка од страна на СЕТЕК;

-          „картичка“ е доказ за прием во СЕТЕК клубот. Картичката не содржи лични податоци и има само број на корисник во нумеричка форма или во бар-код форма, покрај другите обележја и дизајн. Картичката е во сопственост на СЕТЕК и истата не претставува хартија од вредност ниту пак е платежно средство. СЕТЕК го задржува правото да го промени дизајнот, содржината или нумерацијата на картичките, доколку тоа е потребно заради развој во технологијата или промена на интерните системи;

-          „број на корисник“ – е единствен и неповторлив нумерички идентификатор кој е наведен на картичката, кој е поврзан со корисникот на картичката и се користи за негова идентификација во системите на СЕТЕК;  

-          Термините „лични податоци“, „субјект на личните податоци“, „обработка“, „контролор“ и др. се дефинирани во Законот за заштита на личните податоци[1],

-          Термините „потрошувачки кредит“, „ кредитен посредник“, „кредитор“ „кредитокорисник“ и др.се дефинирани во Законот за заштита на потрошувачите при договори за  потрошувачки кредити[2];

 

Права и обврски на корисникот

Член 3

Корисникот ги има следните права:

-          Да ја користи картичката за обезбедување за себеси поволности (попусти и сл.) кои произлегуваат од користење на картичката.

-          Доколку ја даде картичката на послуга на друго лице, евентуалните поволности кои би можеле да  произлезат од користење на картичката (како што се на пример, поволности кои произлегуваат од вкупниот обем на купување или типот на производи кои се купуваат) а кои се регистрирани под тој број на корисник му следуваат на лицето на кого му е издадена картичката. Поволностите наведени во оваа алинеја се непренсосливи и ненаследиви;

-          Право да побара продажба на рати или преку потрошувачки кредит, но добивањето на тие поволности е условено со исполнување на дополнителни услови (покрај членство во СЕТЕК клубот) чие исполнување го утврдува СЕТЕК или овластениот давател на потрошувачки кредит;

-          Да се откаже од користење на картичката во било кое време;

Корисникот ги има следните обврски:

-          При аплицирањето за картичка во барањето да ги наведете точните податоци за себе. Доколку СЕТЕК открие дека во барањето се поднесени неточни податоци или податоци од друго лице, барањето ќе биде одбиено односно картичката ќе биде деактивирана. Во случај да аплицира правно лице, апликацијата треба да биде поднесена од страна на овластено лице на правното лице. СЕТЕК не презема никаква одговорност доколку барањето за картичка било поднесено од неовластено лице или картичката била подигната од неовластено лице. Кај правни лица, картичката се издава на лицето кое е наведено во барањето.

-          Во случај на промена на податоците наведени во барањето за картичка за истото да го извести СЕТЕК во најскоро можно време заради нивно ажурирање;

-          При користење на картичката истата да ја покаже на овластено лице на СЕТЕК;

-          Да ја чува картичката од губење или оштетување и во случај на нејзино губење или оштетување истото да го пријави во СЕТЕК заради издавање на нова картичка;

-          Да ги исполнува своите обврски по сите евентуални други договори кои ги има склучено со СЕТЕК. Во случај на неисполнување на оваа обврска, СЕТЕК има право да ја деактивира оваа картичка без согласност на нејзиниот корисник;

-          Во случај на деактивација на картичката или откажување од нејзино користење, истата да ја врати во СЕТЕК како нејзин сопственик;

 

Права и обврски на СЕТЕК

Член 4

СЕТЕК ги има следните права:

-          дискреционо право да одлучи чие барање ќе биде прифатено и на кого ќе му издаде картичка;

-          да воведува, менува или укинува поволности кои произлегуваат од користење на картичката, согласно својата деловна политика;

-          Да ги собира и обработува личните податоци на корисниците на картичките за потребите на исполнување на своите обврски по основ на издавање на картичката;

-          Каде што има добиено соодветна согласност, личните податоци на корисниците на картичките да ги користи за директен маркетинг;

-          Да деактивира картичка на корисник поради кршење на овие Општи услови од негова страна или неисполнување на обврските на корисникот согласно други евентуални договори помеѓу него и СЕТЕК;

-          На агрегатна основа и во анонимна форма, да генерира статистички податоци за потребите на планирање на продажбата и подобрување на дадените услуги;

-          Да ги менува или дополнува овие Општи услови;

СЕТЕК ги има следните обврски:

-          Да им овозможи на корисниците на картичката користење на предвидените односно стекнатите поволности, согласно својата деловна политика;  

-          Да обезбеди тајност и заштита на обработката на личните податоци на корисниците, а во согласност со Законот за заштита на личните податоци и другите позитивни законски и подзаконски акти во РМ;

-          Да ги применува пописите за заштита на потрошувачи и облигационите односи во своето работење;

 

Ограничување на одговорност

Член 5

СЕТЕК не гарантира ниту пак е должен да обезбеди целосна достапност на својата интернет страна или пак да има поволности за користење на картичката во било кое време.

СЕТЕК ќе настојува својата интернет страница да ја ажурира колку што може почесто, но не гарантира целосна точност и ажурност на податоците ниту презема одговорност за било какви штети или трошоци предизвикани поради неажурност или неточност.

Информациите за поволностите кои ги нуди картичката достапни на интернет страницата на СЕТЕК не смеат да се сметаат за основа за донесување на значајни финансиски или деловни одлуки, така што корисникот е согласен дека нема да не смета за одговорни за неостварување на своите очекувања во врска со тоа. Во склад со важечките закони, СЕТЕК нема да одговара за било каква нематеријална или материјална штета, или трошоци настанати како резултат на употребата или на неможности за употреба на картичката.

СЕТЕК не презема никаква одговорност за точноста на податоците наведени во барањата за картичка, таа одговорност е исклучиво на подносителот на барањето.

 

Завршни одредби

Член 6

Овие Општи услови се јавно објавени на интернет страната на СЕТЕК, стапуваат на сила со нивното донесување и важат од 20.05.2016 година.

Евентуалните измени на овие Општи услови исто така ќе се објават на интернет страницата на СЕТЕК. Се смета дека корисникот е согласен со измените на Општите услови доколку продолжи со користење на картичката. Во случај да не е согласен, корисникот има право да се откаже веднаш од користењето на картичката и истата да ја врати.

Доколку користењето на картичката е преку on-line купување, дополнително важат и „ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ЕЛЕКТРОНСКА ТРГОВИЈА, ОНЛАЈН НАРАЧКА, ПЛАЌАЊЕ И КУПУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДИ ПРЕКУ СЕТЕК ИНТЕРНЕТ ПРОДАВНИЦА“.  

Во случај на спор, СЕТЕК и корисникот ќе се обидат истиот да го решат спогодбено, а доколку тоа не е можно, надлежен е Основниот суд Скопје II – Скопје.[1] „Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/2005, 103/2008, 124/2010, 135/2011, 43/2014 и 153/2015

[2] „Службен весник на Република Македонија“ бр. 51/2011, 145/2015 и 23/2016

 

ИЗЈАВА ЗА СОГЛАСНОСТ