ОПИС ВРЕДНОСТИ
Износ на кредитот: денари
Рок на отплата: месеци
Месечна Рата: денари
6.2% Вкупна камата за 1 годинаВнесете само бројки (без точки), со користење на децимали каде треба.
Вредности што не се бројки може да прикажат грешка.
*Пресметката е од информативен карактер, можни се некои минимални отстапувања.
Точната вредност на месечната рата се утврдува во посебен договор.